Etienne KAREKEZI wa VOA yavuye mu kinyamakuru Umurwanashyaka kimuheramo

Posted: June 16, 2011 in Analysis
Tags: , , , ,

Mu nyandiko ibanziriza iyi nise Itangazamakuru n’inkunga ritera abagendera ku bitekerezo bivangura na jenoside nibanze ku nyandiko y’UMUSESO aho umwanditsi abeshya “abaturage” kandi akababeshyera ko bose/twese dukunda ibivugwa byose n’amaradiyo BBC na VOA.

Inshuro nyinshi, VOA ivuga ikinyarwanda ikunda cyane guhitisha propaganda y’abantu bashyikiye ingengabitekerezo ya jenoside, ibyita ko ari ukutabogama.

Kuba bikorwa kenshi si ikindi ni uko hari umunyamakuru akaba n’umuyobozi muri iryo shami rivuga ikinyarwanda. Uwo si undi ni Etienne Karekezi, ufite amateka yo kuba yaragize uruhare mu kwimakaza urwango  ku batutsi mu gihe yakoreraga imiyoboro ya jenoside y’ishyaka MRND.

Umunyamakuru KAMILINDI Thomas usigaye ari muli VOA azi neza abantu b’anyamakuru bari abambari b’ingoma y’amaraso yakoze jenoside. Amwe muri ayo mazina ari mu kiganiro Kamilindi yagiranye na Robert Ménard et Hervé Deguine ba Reporters Sans Frontieres ku itariki ya 14 Ukwakira 1994.

Muri ayo mazina Kamilindi yatangarije RSF, ni abakoranye na Karekezi kandi bahuje ibitekerezo by’urwango. Karekezi we ntiyamuvuzemo.

Ushaka kwemeza ko “abaturage bose” bakunda abanyamakuru nka Karekezi, ngo kubera imikorere yabo, ni igitutsi ku bantu barwanya jenoside n’ingengabitekerezo yayo. Umuntu nka Karekezi wamamaje ibitekerezo bibiba urwango, hakaba nta na hamwe yari yavugira mu ruhame ko yahemutse, umukundira ibyo avuga ni uko aba nawe ari byo yemera.

No kumukoresha nk’umunyamakuru ni igisebo ku mwuga w’itangazamakuru. Utamuzi ndamumubwira, uko muzi, mpereye kubyo nasomye.

Ushingiye ku nyandiko ze yanditse, cyangwa se izo abo bakoranye n’abamuyoboraga mu kazi atarajya muri VOA, KAREKEZI Etienne ntibyamworohera kumva ko kwamamaza jenoside ari bibi.

KAREKEZI abantu bamwe bumva none na buri gihe mu makuru y’ikinyarwanda muri VOA, si uwejo. Guhera mu mwaka w’1991, yari mu itsinda ry’itangazamakuru rya MRND itegura jenoside. Ubu hashize imyaka 20.

Karekezi yari mu itsinda ririmo abanyamakuru bazi iby’uwo mwuga, ari nacyo abakoresha babo babakeshaga. Bari abakangurambaga bacengewe n’ingengabitekerezo y’abajenosideri, barabyiyemeje, ari nacyo cyatumye bahindutse interahamwe zamamaye cyane.

Abanditsi b’ibinyamakuru UMURWANASHYAKA n’INTERAHAMWE, benshi ni nabo bamamaje jenoside kuli RTLM. Aha navuga urugero rwa Gaspar Gahigi, Habimana Kantano, Valerie Bemeriki,

Kuba KAREKEZI aha urubuga abantu babiba urwango cyangwa abapfobya jenoside muri VOA, si igitangaza. Kubiba urwango bikorwa  mu mvugo cyangwa mu nyandiko. ari Karekezi n’abo bakoranaga, bari basanzwe babizi kandi babikunda. Amateka ntahishira, n’ibyo akora ubu, arakomeza ibyo yatangiye.

Mu ijambo ry’ibanze ry’ikinyamakuru, UMURWANASHYAKA, No 8 Nyakanga 1991 Gahigi Gaspard (wari umwanditsi mukuru wacyo akaza no gukora akazi nk’ako muri RTLM) we yavugaga ko batazigera (we n’abo bakorana) batukana “na rimwe” ariko ntibibabuze “kuvugisha ukuri”. (p.4)

Muri icyo kinyamakuru hari higanjemo inyandiko zishingira ku nsanganyamatsiko iri mu kiganiro Karekezi yagiranye na Matayo NGIRUMPATSE (p.5-8).  Muri icyo kiganiro Karekezi usa n’uwamamaza Ngirumpatse, bibanze cyane ku nama “rukokoma.” Ikibazo cya gatatu Karerekezi yabajije nicyo nibandaho kuko cyari mu murongo w’itegurwa rya jenoside.

Karekezi yabajije Ngirumpatse ngo: “Ko mu Rwanda hari bamwe mu banyamakuru no mu banyapolitiki batangiza amashyaka bifuza iyo nama rukokoma, bityo bakaba batera mu rya FPR y’inyenzi-Inkotanyi ziyirambirijeho cyane, mwe mubona bagamije iki?”(p.6)

Imiterere y’iki kibazo ikwereka imitekerereze y’uwakibajijeNi ikibazo cyarimo inkingi za jenoside. Gutesha agaciro abazicwa, no gutandukanya abantu mu bice. Hari: “twe” na “bariya”.

Iyo aba Karekezi aba umunyamakuru udaharanira guteza imbere urwango ku batutsi, yari kwandika “FPR” atavanzemo “inyenzi”. Kubera ingengabitekerezo yari imurimo, kutongeraho izina ry’ubusimba ku nyito y’umutwe wa politiki w’abantu, ntabwo byagombaga kugwa KAREKEZI amahoro no kumunogera.

Ukurikije ijambo ry’ibanze rya Gahigi muri iyo nimero y’ikinyamakuru, kwambura Inkotanyi ubumuntu niko kuri Karekezi yavugishaga. Iteka ryo kuzakora jenoside muri MRND ryari ryaraciwe. Imvugo yo kwambura abandi ubumuntu ni bimwe mu nteguza za jenoside. Kwita umuntu inyenzi Karekezi ntiyabibonaga nko gutesha umuntu agaciro.

Iyo nkuru yari iherekejwe n’igishushanyo (cartoon) gishimangira ingengabitekerezo iri muri icyo kibazo. Cyerekanaga uburyo inkotanyi ari abagome b’abashukanyi bashaka gutega umutego abahutu bose.

Icyo gishushanyo ubona ko ari igitekerezo gifite injyana iyo usomye n’igisubizo Ngirumpatse atanga abajijwe icyari gukorwa abaturage bemeye iyo nama. Ati: “bintera impungenge iyo amashyaka amwe yo mu gihugu avuga amagambo amwe n’Inkotanyi.”

Uwavugaga aya magambo yaje kuba Perezida wa MRND ivuguruye ubu akaba afungiye Arusha aregwa jenoside. Icyo Ngirumpatse yavugaga ni ukubona abantu bavuga kimwe n’Inyenzi we atashyiraga mu gice cy’abantu. Abategura jenoside barema ibice bitagomba guhura (polarization). Uri kumwe nabo n’utari kumwe nabo akaba ataomba kwitwa umuntu.

Ingengabitekerezo yari mu kibazo KAREKEZI yabajije Ngirumpatse niyo yiganje mu kinyamakuru UMURWANASHYAKA No 9 Nyakanga 1991. Urupapuro rwa mbere rwacyo ruriho igishushanyo n’amagambo asobanura kandi ashimangira ibitekerezo bya KAREKEZI. Umutwe w’inyandiko ni: “Inkotanyi ziti: “Turashaka Inama Rukokoma” …. Amwe mu mashyaka ati: “Ndiyo Bwana”.

Ayo magambo yonyine UMURWANASHYAKA wasanze adahagije bayasobanura no mu gishushanyo (cartoon). Hari inzoka (umutwe n’ijosi) ifite umubiri w’umuntu kandi ihagatiye imbunda. Irabwira umuntu uri imbere yayo ngo “Vuga ko dushaka rukokoma”.

Uwo muntu akabisubiramo ngo “turashaka rukokoma” abibwira Perezida Habyarimana, umusubiza ngo “abashinga amashyaka mwirinde umutego w’umwanzi.”

Iyo nzoka ishuka umuntu, ni ishushanyito (metaphor) yari yaragenwe n’abateguye jenoside nk’ikirango cy’umututsi, w’inyenzi n’umwanzi. Ushukwa ni umuhutu uri mu mashyaka atavuga rumwe na MRND. Ni n’igishushanyo cyari kigenewe abemera Bibiliya kibibutsa icyo inzoka yakoreye umuntu.

Mu ijambo ry’ibanze ry’iyo nomero, GAHIGI avuga ko “Inama rukokoma ari intambara mu zindi” akanabaza ababivuga ngo “Batumwe se na rubanda nyamwinshi”. (p.4)

Ibijyanye n’iyo ntambara MRND itinya, ubisanga kandi mu nyandiko ya HABINSHUTI Augustin yise “Inama Rukokoma Ishobora guhirika Repubulika”. (p. 5-9) Habinshuti yagaragaje icyo Karekezi na Ngirumpatse banga cyangwa batinya.

Icya mbere ni uko muri iyo nama bise “umutego mutindi” hagombaga kuba harimo “inkotanyi zizwi n’izitazwi z’ibyitso ziri mu mashyaka yose. Ndetse hari n’amashyaka yigaragaje kudashyigikira Revolusiyo.”

Abibuka ijambo ibyitso, n’icyo ryavugaga icyo gihe kugeza abatutsi bicwa, umugambi wa jenoside ntiwihisha muri iyo nyandiko.

Icya kabiri ngo ni uko muri iyo nama hari kuzabarizwamo “imbaga y’abatutsi bapfuye guhera muri 1959 kugeza muri 1973” kimwe n’abanyepolitiki bishwe na Habyarimana. Ngo ibyo bakabyangira ko byari kuzaba agatereranzamba, umutego ugafata “Repubulika”, “abahutu bose” ngo icyo gihe cyose kikaba ari igitego cy’Inkotanyi. (p.6)

Ni inyandiko ishyigikira irondabwoko, ubugome n’umuco wo kudahana ku buryo budasanzwe kandi na n’ubu akaba aribyo bikorwa n’abanyamakuru batabibonamo ikosa. Repubulika baba bavuga, ni igihugu umututsi adakwiye kugiramo ijambo kandi harabaye “revolusiyo yo kubiganzura”.

Nigeze kubona inyandiko vuba aha abantu bibaza icyo VOA yabaye kubera guha ijambo abamamaza urwango. Igisubizo ni icyo.

Karekezi w’ubu aracyari wa wundi w’icyo gihe. Ijwi ryavuye mu Kinyamakuru Umurwanashyaka ubu riravugirwa muri VOA. N’ubwo icyo kinyamakuru kitakiriho, ingengabitekerezo yacyo iracyari muri Karekezi.

Na: Ndahiro Tom

Comments are closed.